За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани по две различни програми – Национално финансиране и Проект "Подкрепа за успех". Запознайте се с новото Ръководството за работа с електронната платформа, включващо инструкции за публикуване на търсени и предлагани занимания от училищата, одобряване на търсени занимания и препоръчване на предлагани занимания от Педагогически съвет. Инструкцията е актуална за Националната програма за финансиране на занимания по интереси и заниманията по проект "Подкрепа за успех".

Групи за занимания по интереси, финансирани по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", могат да сформират само училищата, включени в Приложение 2 на заповед РД09-1092/11.04.2019 г. на Министъра. Учениците, включени в тези групи, не могат да участват в групи с Национално финансиране и обратно.

Регистрация

Регистрацията e отворена. Ръководство за работа

ВАЖНО: Учителите не се регистрират в електронната платформа като физически лица, когато провеждат занимания за училището, в което са на щат.Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви.

Продължаване на новата дейност - занимания по интереси в 133 СУ ,,А.С.Пушкин''

За втора поредна година в 133 СУ ,,А.С.Пушкин'', гр.София продължава успешно новата дейно ...

Виж

Група за занимания по интереси "Млад биолог"

Група за занимания по интереси "Млад биолог" с ръководител старши учител Мариана Тонева ...

Виж

НАЧАЛО НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ В ОУ "СТЕФАН КАРАДЖА" -ВАРНА

В ОУ „Стефан Караджа“ – Варна за втора поредна година стартираха групите за занимания по ...

Виж

ОУ " Д-р Петър Берон", с. Чернолик

За втора поредна година в ОУ " Д-р Петър Берон", с. Чернолик, обл. Силистра се провеждат ...

Виж

Посещение на Археологически музей - град София

При посещението на музея децата разгледаха на първо място Праисторическата експозиция, ко ...

Виж

Основно училище "Ангел Кънчев" - град Русе

В основно училище "Ангел Кънчев" - град Русе за втора поредна година ще стартират дейност ...

Виж

В СУ "Гео Милев" гр. Раднево стартира кампанията за организиране на занимания по интереси

В Средно училище ”Гео Милев”, гр. Раднево, област Стара Загора стартира кампанията за орг ...

Виж

НБУ "Михаил Лъкатник", гр. Бургас стартира кампания за организиране на занимания по интереси

НБУ "Михаил Лъкатник", гр. Бургас стартира кампания за организиране на занимания по интер ...

Виж

ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ЖЕЛЕЗИНО, ОБЛ. ХАСКОВО Клуб "Аз, природата и светът"

Извънкласна дейност с ръководител Мариана Райкова Златокоса есен. Промени в природата ...

Виж

Сформиране на групи за занимания по интереси в ОУ "Христо Смирненски" - село Житница

След проучване чрез анкети на желанията на учениците и родителите в ОУ "Христо Смирненски ...

Виж

В ПГСАГ „АНГЕЛ ПОПОВ“ СТАРТИРАХА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020Г.

В ПГСАГ „Ангел Попов, гр. Велико Търново стартира кампанията за организиране на занимания ...

Виж

Занимания по интереси в ОбУ” Св. „Иван Рилски”,с.Червенци,общ.Вълчи дол,обл.Варна

Занимания по интереси в ОбУ” Св. „Иван Рилски”,с.Червенци,общ.Вълчи дол,обл.Варна ще прод ...

Виж

Занимания по интереси в ОУ "Христо Смирненски" , с. Житница за учебната 2019/ 2020 година

В ОУ "Христо Смирненски" , с. Житница, общ. Калояново, обл. Пловдив отнова стартира кампа ...

Виж

Занимания по интереси през 2019-2020 учебна година

В СУ "Христо Смирненски" гр.Брезово отново стартирахме кампания по избор и включване в д ...

Виж

I ОУ "Свети Климент Охридски"- град Пазарджик

През учебната 2019/2020 година в I ОУ "Свети Климент Охридски"- град Пазарджик се сформир ...

Виж

Благонравие

Представителна изява на клуб "Благонравие" - изложба "Църковно изкуство" в храм "Преображ ...

Виж

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Развитие

на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Приобщаване

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Превръщане

на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща [email protected]