Въпроси и отговори

Често задавани въпроси и отговори, свързани с организиране на заниманията по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Съгласно чл. 21, ал. 12 от Наредбата за приобщаващо образование заниманията по интереси може да се провеждат: извън часовете по учебен план; по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите по самоподготовка с оглед осигуряване на разнообразие от занимания по интереси; през почивните дни и ваканциите.

Няма определен минимален и максимален брой ученици в група за занимания по интереси. При определянето на броя на учениците в група при желание може да се използва Приложение № 7 – Таблица за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата и детските градини, към чл. 53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, и по-конкретно т. VIII. Групи за допълнителна подготовка във факултативните учебни часове в училищата и групи в центровете за подкрепа за личностно развитие, в които се организират дейности по интереси.

Съгласно чл. 16б, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование:

  • с получените по реда на чл. 16а, ал. 3, т. 1 и ал. 4 средства училищата финансират разходи за възнаграждения на ръководителите на групи за занимания по интереси, за външни изпълнители, за закупуване на материали, за абонамент за специализирана литература и електронни продукти, за посещение на културни, исторически и спортни обекти, за изяви и за транспорт;
  • разходите за възнаграждения на педагогическите и другите специалисти в училището са съгласно определените във вътрешните правила размери за работната заплата;
  • разходите за посещения на културни, исторически и спортни обекти заедно с извършените във връзка с тях разходи за транспорт не могат да надвишават 10 на сто от размера на предоставените на училището средства.

Няма определен процент за разходи за материали.

Съгласно чл. 21 в от Наредбата за приобщаващото образование заниманията по интереси се организират със седмичен брой часове и/или на модулен принцип, който включва средно не по-малко от два часа седмично по броя на учебните седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с разпределение на темите.

Съгласно чл. 21д от Наредбата за приобщаващото образование училищата изготвят до 10 октомври програма за заниманията по интереси за съответната учебна година в съответствие с тематичните направления, която се утвърждава от директора на училището. С оглед започването на заниманията по интереси от втория учебен срок на учебната 2018-2019 година, програмата следва да се изготви до края на месец февруари 2019 г.

Съгласно чл. 16а, ал. 3, т. 1, 2 и ал. 4 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование:

1. 100 на сто от норматива за занимания по интереси на институция и 88 на сто от норматива за занимания по интереси за ученик по броя на учениците;

2. неразпределените дванадесет на сто от средствата по т. 1 се разходват от първостепенните разпоредители с бюджет за организиране на изяви, включително състезания, концерти и други, с учениците, които участват в заниманията по интереси на територията на общината.

Министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът на младежта и спорта разпределят пълния размер на получените от държавния бюджет средства за занимания по интереси между финансираните от тях училища съобразно нормативите за занимания по интереси на институция и на ученик в дневна форма или в дуална система на обучение.

Съгласно чл. 21б, ал. 3 от Наредбата за приобщаващото образование групите за занимания по интереси в училището се формират в зависимост от посоченото първо желание на ученика, като може да се формират с ученици от различни класове, както и сборни групи с ученици от групите за целодневна организация на учебния ден.

Съгласно чл. 21 ал. 7 от Наредбата за приобщаващото образование при неизпълнение на това изискване първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за заниманията по интереси с 5 на сто.

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас в съответствие с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Съгласно чл. 21б, ал. 5 от Наредбата за приобщаващото образование училището трябва да осигури участие в занимания по интереси на минимум 20 на сто от учениците в училището. В случай че училището не спази това изискване, първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за занимания по интереси пропорционално на недостига до 20 на сто.

В Решението на Министерския съвет, с което са определени стандартите за делегираните от държавата дейности, е заложен стандарт 1 900 лв. за институция и 30 лв. за ученик в дневна форма на обучение. От този запис става ясно, че финансирането е само за ученици, а не и за деца от подготвителните групи.

Физическите лица, които предлагат занимания по интереси в областта на спорта, трябва да са вписани в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри към Министерството на младежта и спорта по Наредба № 2 на министъра на младежта и спорта от 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (ДВ, бр. 29 от 2017 г.).

Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси в областта на спорта, трябва да притежават спортна лицензия съгласно Закона за физическото възпитание и спорта или да са членове на лицензирана спортна федерация.

Директорът на държавно и общинско училище организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Директорът на училище има право да се разпорежда със средствата на училището, да определят числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на учениците в тях, съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на учебния план. На директора на училище е определена минимална норма преподавателска работа от 72 часа годишно, което представлява около 2 часа седмично (или 11% от нормата на учител), именно поради голямата му натовареност, свързана с управлението на институцията. Предвид ролята му на работодател и разпоредител с бюджет считаме за нецелесъобразно смесването на контролни и изпълнителски функции от едно и също лице.