Новини

"Математика, ура"

В края на заниманията учениците обогатиха и усъвършенстваха аритметичните и геометрични знания и умения, развиха логическото и творческото си мислене, умението за тълкуване и използване на информация, представена по различни начини, развиха умението за самостоятелна работа и за работа в екип. Учебното съдържание в часовете беше насочено към задълбоченото усвояване на естествените числа до 100; прилагане на алгоритмите за събиране и изваждане; овладяване и прилагане на табличното умножение и деление; задълбочаване на знанията за равнините геометрични фигури; разширяване на знанията за мерните единици за дължина и време; изграждане на система за решаване на текстови задачи и усъвършенстване уменията на учениците за описване на ситуации от действителността с математически модели. За реализирането на учебната програма бяха използвани различни методи, форми и средства на обучение. Чрез разнообразни демонстрации, експерименти, упражнения, беседи, дискусии, презентации, игри, влизане в роли и екипна работа, учениците успяха по интересен начин да усвоят и надградят знанията и уменията си по математика. За финал на проекта, в оспорвана надпревара учениците от групата по интереси "Математика, ура!" участваха в математическо състезание и се пренесоха в света на приказките. Всички се представиха отлично и заслужиха награди. Първите трима получиха и грамоти „Най-добър математик“.
На снимката: ученици от 2 клас про ОУ "Елисавета Багряна' Сливен