Събития

2022-06-06 | 12:30 | Варненска търговска гимназия

Дигитална икономика - изява

В рамките на клуб „Дигитална икономика“, сформиран като занимания по интереси в 11 клас на Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“ се проведе втората за учебната година дискусия на икономическа тематика. Темите бяха подготвени и разработени предварително от Анелия Георгиева и Кристиян Георгиев и двамата ученици от 11Д клас. Дискусията бе на тема : „Промените в ДДС през последните две години. Доведе ли това до промяна в потреблението на населението?“. Темата провокира неочакван интерес, тъй като последните икономически събития в нашата страна и нарастващата инфлация сериозно намалиха покупателната способност на населението. Изхождайки от последната логика, намалението на ставките по ДДС би следвало да забави инфлацията и да остави по-голям разполагаем доход в гражданите, но проучването на учениците не потвърдиха това твърдение. Главната цел на курса по „Дигитална икономика“ бяха постигнати през тази учебна година, а именно изграждане на критично икономическо мислене. Постигнати бяха резултати, част от които бяха търсене, обработка, селектиране и анализирани на данни и информация. Учениците се запознаха с теориите за инвестиране, спекулативните стратегии, форекс пазарите и публичните финанси.
На снимката: моменти от изявата