Новини

Стартиране на извънкласни дейности- занимания по интереси /ЗИ/ за учебната 2019/ 2020 година в ОУ "Отец Паисий" с. Долно Камарци

В ОУ „Отец Паисий“ - с. Долно Камарци за втора поредна година стартираме дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгл. Наредбата за приобщаващо образование. Всички педагогически специалисти са запознати с ПМС 289/12.12.2018 г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. Родителите бяха запознати с предстоящите дейности по интереси. Идентифицирани са интересите на учениците чрез проведено анкетно проучване. Според желанията на учениците ни, в училището ще се провеждат занимания по интереси /ЗИ/ за учениците, което показва, че интерес към извънкласните дейности има. Предстои въвеждане на необходимата информация за търсените и предлаганите от училището дейности в електронната платформа.