Новини

В СУ „Отец Паисий“, град Кърджали стартираха дейностите по организиране на занимания по интереси за учебната 2019-2020 година

Стартираха дейностите по организиране на занимания по интереси с учениците съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Проведе се анкетно проучване сред учениците за идентифициране на техните желания, интереси и потребност. След обобщаване на резултатите ще бъдат попълнени търсените и предлагани занимания при спазване на указаните срокове. Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.