Новини

Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" град Габрово

В основно училище "Свети Свети Кирил и Методий - гр. Габрово за втора поредна година ще стартират дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгл. Наредбата за приобщаващо образование. Всички педагогически специалисти са запознати с ПМС 289/12.12.2018 г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси.Проведе се анкетното проучване сред учениците за техните желания и интереси.Пред тази учебна година групите ще са 12 в следните направления:„Дигитална креативност", „Математика", „Технологии", ,,Екологично образование и здравословен начин на живот“, ,,Изкуство и култура“и ,,Спорт“. Общ брой ученици включени в групите- 249. Групи по приоритетни направления - Природни науки;Дигитална креативност;Математика; Технологии;– 5 , брой ученици в групите -103 /41 %/
На снимката: Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" град Габрово