Новини

Започна изготвянето на Училищната програма за занимания по интереси за учебната 2019/2020 г.

След проведено анкетиране с родителите за идентифициране на потребностите и желанията на учениците за включване в занимания по интереси, бе изготвен Доклад-анализ на резултатите, който определи приоритетните направления: Изкуство и култура, Дигитална креативност, Математика, Природни науки и Спорт. Извънкласните дейности ще се провеждат през лятната ваканция, в периода 01-26.06.2020 г., в продължение на 4 седмици, по 4 учебни часа дневно, с участието на минимум 75, максимум 100 ученици от I, II и III класове.
На снимката: Училищна програма 2019/2020 г.