Новини

Стартират заниманията по интереси в Основно училище "Димитър Благоев", град Велико Търново

В Основно училище "Димитър Благоев" - град Велико Търново за втора поредна година ще стартират дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгл. Наредбата за приобщаващо образование. Всички педагогически специалисти са запознати с ПМС 289/12.12.2018 г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. Проведоха се родителски срещи, на които родителите се запознаха с предстоящите дейности през учебната година. Анкетното проучване за идентифициране на желания, интереси и потребности се осъществи. Обобщени са данните и предстои въвеждане на необходимата информация за търсените и предлаганите от училището дейности в електронната платформа. Тази учебна 2019/2020 година групите са 12 на брой за учениците от 1. до 7. клас, гласувани на ПС. Учениците са насочени към извънкласни дейности в групи по занимания по интереси в зависимост от интересите си. Така се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага тяхното професионално ориентиране.
На снимката: Лого на училището