Новини

Стартират заниманията по интереси в основно училище"Алеко Константинов" град Пловдив

В основно училище "Алеко Константинов" - гр. Пловдив за втора поредна година ще стартират дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгл. Наредбата за приобщаващо образование. Всички педагогически специалисти са запознати с ПМС 289/12.12.2018 г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. Проведоха се родителски срещи, на които родителите се запознаха с предстоящите дейности. Анкетното проучване сред учениците за идентифициране на техните желания, интереси и потребности завърши. Обобщени са данните и предстои въвеждане на необходимата информация за търсените и предлаганите от училището дейности в електронната платформа. Тази година групите са 15 на брой, което показва, че учениците имат интерес към извънкласните дейности в зависимост от интересите си.