Новини

Начално училище "Цани Гинчев", град Бяла Слатина, област Враца

Дейностите в Група „Опознай природата” имат за цел да се разширяват и обогатяват знанията на учениците за живата и неживата природа на родината и родния край, да се стимулира емоционалната отзивчивост на учениците към родната природа и стремежът към изучаване и съхраняване на природното ни богатство, да се развива екологичната им култура. В рамките на 30 часа в учебно време и през лятната ваканция в училище, градския парк и лесопарка на град Бяла Слатина те ще изучават родната природа и разграничават нейните елементи.
На снимката: Група „Опознай природата”