Новини

XIII ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ГРАД ПЕРНИК

В XIII Основно Училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Перник стартира кампанията за организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно измененията на Наредбата за приобщаващото образование с ПМС № 289 от 12.12.2018 г. На педагогически съвет, проведен на 10.01.2019 г всички учители се запознаха с последните изменения на Наредбата и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. През новата 2019/2020 учебна година XIII Основно Училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Перник отново участва в кампанията за организиране на занимания по интереси. Учениците участват с 16 клуба в 6 различни тематични направления.