Новини

XIII ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ГРАД ПЕРНИК

В XIII Основно Училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Перник стартира кампанията за организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно измененията на Наредбата за приобщаващото образование с ПМС № 289 от 12.12.2018 г. На педагогически съвет, проведен на 10.01.2019 г всички учители се запознаха с последните изменения на Наредбата и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците.

Прочети повече

В НУ"Тодор Г. Влайков - гр. Пирдоп стартират дейности за занимания по интереси

В НУ "Тодор Г. Влайков" - гр. Пирдоп, обл. Софийска, съгласно чл.21а, ал.2 от Наредбата за приобщаващо образование, се проведе анкетно проучване за идентифициране интересите на учениците и желанието им да се включат в занимания по интереси. На заседание на Педагогическия съвет, учителите бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г.. След обсъждане на обобщените резултати от анкетното проучване, Педагогическият съвет одобри организирането на четири гр ...
На снимката: Начално училище"Тодор Г. Влайков" град Пирдоп
Прочети повече

НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Троян, обл. Ловеч

НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Троян има традиции при организиране на дейности, които да дават възможност за изява в различни области на талантливите ученици. На заседание на Методическото обединение се обсъди предложението на МОН и възможностите, които дава Наредбата за приобщаващото образование. Ръководството на училището запозна педагогическите специалисти с Постановление №289 от 12.12.2018г. на Министерски съвет. Взе се решение да се проведе анкетно проучване сред ученици и родители ...

Прочети повече

Основно училище "Братя Миладинови", с. Кърналово, общ. Петрич, обл. Благоевград

В Основно училище "Братя Миладинови", с. Кърналово, общ. Петрич, обл. Благоевград стартира кампанията за организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно измененията на Наредбата за приобщаващото образование с ПМС № 289 от 12.12.2018 г. На педагогически съвет, проведен на 10.01.2019 г всички учители се запознаха с последните изменения на Наредбата и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците.

Прочети повече

СУ"Св. Св. Кирил и Методий"-с. Самуил, обл. Разград

В СУ “Св. Св. Кирил и Методий“-с. Самуил, обл. Разград реализира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от I до ХI клас, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. На заседание на Педагогическия съвет учителите бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси в училището. След обобщаване на резултатите от анкетното проучване се идентифицираха интересите на учениците. Обсъдиха с ...
На снимката: СУ-Самуил
Прочети повече

Стартиране на дейности за занимания по интереси

В основно училище "Алеко Константинов" - гр. Пловдив стартират дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгл. Наредбата за приобщаващо образование. Всички педагогически специалисти са запознати с ПМС 289/12.12.2018 г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. Проведоха се родителски срещи, на които родителите се запознаха с предстоящите дейности. Анкетното проучване сред учениците за идентифициране на техните желания, интереси и потребности завърши. Обобщен ...

Прочети повече

Стартираха дейности за организиране на занимания по интереси в СУ"Проф.д-р Асен Златаров"

В СУ"Проф.д-р Асен Златаров",гр. Годеч ,общ.Годеч,стартира кампанията за организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. На работна среща, проведена на 08.01.2019 г., всички учители бяха запознати с последните изменения на Наредбата, с ПМС 289/12.12.18 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. Проведе се анкетно проучване сред учениците за идентифициране заниманията по интереси, в които те желаят да бъдат включени. П ...

Прочети повече

Извънкласните дейности в СУ "Св. Софроний Врачански" - Пловдив

След проучване на желанията на родителите и на учениците за вида на извънкласните дейности в училище чрез анкета - извадка от над 250 анкетирани от всички 880 ученика, вчера, 28 януари 2019 г., Педагогическият съвет в училище, след като се запозна с резултатите от анкетата - желания и предпочитания на ученици и родители за вида на извънкласните дейности, като съобрази приоритетите на училището заложени в стратегията му за развитие и възможностите, определи извънкласните дейности в училище, които ...
На снимката: СУ "Св. Софроний Врачански" - Пловдив
Прочети повече

Стартиране на дейностите за организиране на занимания по интереси в Спортно училище, град Сандански

Спортно училище, град Сандански, общ. Сандански стартира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от I до ХІІ клас, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. На заседание на Педагогическия съвет учителите бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси в училище. След обобщаване на резултатите от анкетното проучване идентифицирахме интересите на учениците. Обсъдиха се възможнос ...
На снимката: Спортно училище
Прочети повече

Стартираха дейностите за организиране на занимания по интереси в ОУ " Св. св. Кирил и Методий" с. Равнец, общ. Бургас

ОУ " Св. св. Кирил и Методий" с. Равнец, общ. Бургас стартира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от I до VII клас, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. На заседание на Педагогическия съвет учителите бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси в училище. След обобщаване на резултатите от анкетното проучване идентифицирахме интересите на учениците. Обсъдиха се възм ...

Прочети повече
12345678910...