Новини

Продължаване на новата дейност - занимания по интереси в 133 СУ ,,А.С.Пушкин''

За втора поредна година в 133 СУ ,,А.С.Пушкин'', гр.София продължава успешно новата дейност на Министерството на образованието и науката, съгласно Постановление № 289 от 12.12.2018г. на Министерския съвет – ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ. В училището са сформирани 16 клуба за занимания по интереси - гражданско образование, технологии, математика, изкуства и култура, спорт и природни науки, чрез които се цели да се стимулира развитието на учениците и техния творчески потенциал.
На снимката: 133 СУ ,, А.С.Пушкин '', гр.София
Прочети повече

Основно училище "Ангел Кънчев" - град Русе

В основно училище "Ангел Кънчев" - град Русе за втора поредна година ще стартират дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгл. Наредбата за приобщаващо образование. Всички педагогически специалисти са запознати с ПМС 289/12.12.2018 г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. Проведе се анкетното проучване сред учениците за техните желания и интереси. През тази учебна година групите ще са 6 в следните направления: „Дигитална креативност", „Технологии", ,, ...
На снимката: ОУ "Ангел Кънчев", град Русе - компютърен кабинет
Прочети повече

НБУ "Михаил Лъкатник", гр. Бургас стартира кампания за организиране на занимания по интереси

НБУ "Михаил Лъкатник", гр. Бургас стартира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от I до IV клас, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Обсъдиха се възможностите за групи по интереси, които училището ще предложи за втория учебен срок на 2019/2020 учебна година. Анкетно проучване сред учениците идентифицира заниманията по интереси, в които учениците желаят да бъдат включени. Идентифицираните интереси на учениците са в следните тематични направления:„Математика“, „ ...
На снимката: НБУ "Михаил Лъкатник" - Бургас
Прочети повече

В СУ "Гео Милев" гр. Раднево стартира кампанията за организиране на занимания по интереси

В Средно училище ”Гео Милев”, гр. Раднево, област Стара Загора стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. На заседание на педагогическия съвет учителите бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси. Стартира и анкетно проучване сред учениците за проучване на желанията им. До 21 януари 2019 година търсените занимания по интереси ще бъдат регистрирани в електронната платформа.
На снимката: Средно училище "Гео Милев" гр. Раднево
Прочети повече

Занимания по интереси в ОУ "Христо Смирненски" , с. Житница за учебната 2019/ 2020 година

В ОУ "Христо Смирненски" , с. Житница, общ. Калояново, обл. Пловдив отнова стартира кампания за организиране на занимания по интереси, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. Учителите бяха запознати с последните изменения на Наредбата на заседание на педагогическия съвет , проведено на 17.09.2019 г. Беше проведено и анкетно проучване сред учениците и родителите за идентифициране заниманията по интереси, в които желаят да се включат през тази учебна година. Обсъдени бяха и възможностите за групи , които училището ще предложи за 2019/2020 година.
На снимката: ОУ "Христо Смирненски", с. Житница
Прочети повече

СТАРТ НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ В ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

В ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Железино, общ. Ивайловград стартира кампанията за организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. На педагогически съвет присъстващите специалисти бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците и беше избран педагогически специалист за регистрация в платформата. Разработена е анкета за ученици и родител ...
На снимката: ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩЕ
Прочети повече

Стартиране на извънкласни дейности- занимания по интереси /ЗИ/ за учебната 2019/ 2020 година в ОУ "Отец Паисий" с. Долно Камарци

В ОУ „Отец Паисий“ - с. Долно Камарци за втора поредна година стартираме дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгл. Наредбата за приобщаващо образование. Всички педагогически специалисти са запознати с ПМС 289/12.12.2018 г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. Родителите бяха запознати с предстоящите дейности по интереси. Идентифицирани са интересите на учениците чрез проведено анкетно проучване. Според желанията на учениците ни, в училището ще с ...

Прочети повече

Основно училище "Свети княз Борис І" - град Бургас

За втора поредна година Основно училища "Свети княз Борис І" - град Бургас стартира дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. През учебната 2019-2020 година заниманията по интереси в училището ще бъдат разпределени в 29 групи, избрани от учениците чрез анкета, със съгласието на родителите им и регистрирани в информационна система за заниманията по интереси.
На снимката: ОУ "Св. княз Борис І" - град Бургас
Прочети повече

СУ "Христо Ботев"

За втора поредна година Средно училище "Христо Ботев" - град Брусарци стартира дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. През учебната 2019-2020 година заниманията по интереси в училището ще бъдат разпределени в 8 групи, избрани от учениците чрез анкета, със съгласието на родителите им и регистрирани в информационна система за заниманията по интереси.

Прочети повече

Стартират заниманията по интереси в основно училище"Алеко Константинов" град Пловдив

В основно училище "Алеко Константинов" - гр. Пловдив за втора поредна година ще стартират дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгл. Наредбата за приобщаващо образование. Всички педагогически специалисти са запознати с ПМС 289/12.12.2018 г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. Проведоха се родителски срещи, на които родителите се запознаха с предстоящите дейности. Анкетното проучване сред учениците за идентифициране на техните желания, интереси и п ...

Прочети повече
12